Live Video Broadcasting

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 8474

Ban Tổ Chức Đại Hội Báp-Tít 30 sẽ trực tiếp truyền hình qua mạng các chương trình chính của Đại Hội cho quý vị con cái Chúa ở khắp nơi có thể theo dỏi qua mạng lưới internet. Dưới đây là thời gian và chương trình phát trực tiếp, kính mời quý vị theo dõi.

Ghi Chú: Thời gian và ngày ở dưới đây là giờ gốc tại U.S. Eastern Time (-04 Hour)
 

 

Ngày Giờ Chương Trình
3 tháng 7 7:30 PM - 9:15 PM Khai Mạc Đại Hội
Thờ phượng I
Rev. Michael Lewis


HD: MS Ức Chiến Thắng
4 tháng 7 9:00 AM - 10:30 AM

Thờ phượng II
MS Phan Thanh Bình

4 tháng 7 7:30 PM - 9:15 PM

Thờ phượng III
MS Trần Đào

5 tháng 7 9:00 AM - 10:30 AM

Thờ phượng IV
MS. Samuel James

5 tháng 7 7:30 PM - 9:30 PM

Đêm Thánh Nhạc & Truyền Giảng

6 tháng 7 10:00 AM - 12:00 PM Thờ phượng V
MS Đào Văn Chinh