Conference's DVD Purchase

Posted: 10/20/2007 | Viewed: 4675

Nếu qúi vị muốn mua DVD của các Chương Trỉnh Thờ Phượng trong Đại Hội xin liên lạc địa chỉ bên dưới:

Trung Pham
216 Manresa Court
Hampton, GA 30228
Tel: 404-516-0841
Email: ppham@mc-2.com


Giá biểu các DVD như sau:

1/ Chương Trình Thờ Phượng 1 (MS Michael Lewis): $10/DVD

2/ Chương Trình Thờ Phượng 2 (MS Phan Thanh Bình): $10/DVD

3/ Chương Trình Thờ Phượng 3 (MS Trần Đào): $10/DVD

4/ Chương Trình Thờ Phượng 4 (MS Samuel James): $10/DVD

5/ Chương Trình Thờ Phượng 5 (MS Đào Văn Chinh): $10/DVD

6/ Chương Trình Thánh nhạc Truyền Giảng : $10/DVD

7/ Toàn Bộ Chương Trình (trọn gói): $50/6DVD

* Tất cả lợi tức trong việc bán DVD sẽ được sử dụng trong công việc chung của Liên Hữu.