Liên Hệ Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 15/01/2019 | Được Xem: 4338
Mục Sư Dương Dũng Trưởng Ban Tổ Chức

Email: dung1duong@yahoo.com

Telephone: 404-844-3570

Mục Sư Đào Văn Chinh Phó Ban Tổ Chức

Email: chinh.dao@att.net

Telephone: 678-488-5651

Anh Phạm Hứa Bảo Trung Thư Ký

Email: ppham@mc-2.com

Telephone: 404-516-0841

Mục Sư Nguyễn Văn Trung Du Lịch / Du Ngoạn

Email: mytrung2005@yahoo.com

Telephone: 678-704-6478

Anh Nguyễn Văn Thành Trưởng Ban Nhi Đồng

Email: nguyen_van_thanh@yahoo.com

Telephone: 972-822-3034

Bà Kiem Vo Thủ Quỷ

Email: kiemloanvo2002@yahoo.com

Telephone: 404-394-2041

Binh Tran Thờ Phượng

Email: thb009@gmail.com

Telephone: 678-631-0460

Cô Bùi Diễm Thu Trưởng Ban Ẩm Thực

Telephone: 404-918-4147

Mục Sư Trương Văn Minh Trưởng Ban Đưa Đón

Email: mvtruong@gmail.com

Telephone: 404-449-8232

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Anh Trần Michael
Anh Lê Ken
Chị Thái An
Anh Hồng Phù Xương
Chị Diệp Quế