Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 03/01/2022 | Được Xem: 1447691
Mục Sư Đoàn Hưng Linh Trưởng Ban Tổ Chức

Email: linh.doan7@gmail.com

Telephone: 714-791-7938

Mục Sư Nguyễn Hiền John Phó Ban Tổ Chức

Email: ndhien@gmail.com

Telephone: 714-916-2619

Phạm Đắc Tuấn Thư Ký

Email: timdp94@gmail.com

Telephone: 714-813-9855

Nguyễn Thu Trang Thủ Quỷ

Email: trangrefi@gmail.com

Telephone: 714-425-4983

Mục Sư Tony Nguyen Trưởng Nhi Đồng

Email: tonydn34@gmail.com

Telephone: 714-310-4710

Chung Tử Long Thờ Phượng

Email: wrggsc@gmail.com

Telephone: 714-398-4965

Trần Trung Tín Ẩm Thực

Email: timtranceo@yahoo.com

Telephone: 714-231-1888

Mục Sư Trần Việt Dũng Đưa Đón

Email: davidi5410@yahoo.com

Telephone: 714-487-8936

Phạm Anh Thư Y Tế

Email: thupham57@gmail.com

Telephone: 714-454-9871

Lý Dục Dân Trật Tự

Email: dandly1@yahoo.com

Telephone: 714-660-8160

Đỗ Bích Trâm Cầu Nguyện

Email: bichtramdoan9@gmail.com

Telephone: 714-277-5256

Pastor Huỳnh Linh Trưởng Nhóm Tiếng Anh

Email: l_t_huynh@hotmail.com

Telephone: 206-852-1277

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
(Chúng tôi sẽ không trả lời qua SMS Text)
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Trần Michael
Lê Ken
Thái An
Hồng Xương
Quế Diệp