Đêm Cầu Nguyện

Đăng Ngày: 29/03/2022 | Được Xem: 1235516

Prayer Night

 

Đêm Cầu Nguyện Trước Đại Hội

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Thời Gian: 6 - 9 giờ tối

Địa Điểm: Hội Thánh Thanh Lễ - 3700 W Orange Ave, Anaheim, CA 92804

 

Cần vận chuyển liên lạc MS Việt Dũng

(714) 487-8936