Rev. Dr. Christian Phuoc-lanh Phan

Renton, Washington

Dr. Christian Phuoc-lanh Phan is a dynamic leader and speaker.  He currently serves as:

  • A lead pastor of Agape Baptist Church, a multicultural congregation, in Renton, WA;
  • The President of the Vietnamese Baptist Fellowship of USA and Canada, the youngest president elected of the Fellowship.  
  • A Professor of Baptist Theological School;
  • An Author of books including: “Vietnamese Americans: Understanding Vietnamese People in the United States 1975-2010,” “Church Revival: Three Steps to Full Revival,” and “The End Times: Events and Timing,” “Star Leadership: Effective Leadership Styles,” “Romans: A Systematic Approach of the Gospel.”  

He received his Bachelor in Science, Master in Divinity, and Doctor of Education degrees.  His family is living in Renton Highlands, Washington.   

 

Mục sư Tiến sĩ Phan Phước Lành là một người lãnh đạo và diễn giả năng động.  Ông hiện đang phục vụ các chức vụ sau:

  • Mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Agape Baptist tại Renton, WA;
  • Chủ tịch Liên Hữu Tin Lành Báp-Tít Việt Nam tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa, vị chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của Liên Hữu;
  • Giáo sư của Viện Thần Học Báp-tít;
  • Tác giả của nhiều quyển sách như: “Người Mỹ Gốc Việt,” “Phục Hưng,” “Tận Thế,” “Lãnh Đạo,” “Sách Rô-ma: Hệ Thống Hóa Phúc Âm.”

Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, Cao học Thần học và Tiến sĩ Giáo dục.  Gia đình của ông hiện đang sinh sống tại thành phố Renton, Washington.

Christian Phuoc-lanh Phan