Rev. Lê Khắc Linh

Tulsa, Oklahoma

Mục sư Linh sinh năm 1953 và lớn lên trong một gia đình yêu mến Chúa. Ba và ông nội của ông là người phục vụ Chúa. Dầu vậy trong suốt quãng đời thanh niên ông đã sống một đời phản loạn và khước từ Chúa cho đến khi ông gặp và kinh nghiệm Chúa năm 1979. Ông được Hội Thánh National Garden Baptist cấp Chứng Chỉ Mục Vụ năm 1986 và Thụ Phong Mục sư năm 1991. Ông trung tín quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Việt Nam Tulsa trong 28 năm qua. Mục sư kết hôn với cô Ngọc Dung và có một cô con gái là Ái Thiên.

Rev. Le was born in 1953 and grew up in a Christian family. His father and grandfather were former Pastors of the Evangelical Church in Vietnam. Even so throughout his youth, he lived a rebellious life and rejected God until he met and experienced God in 1979. He was licensed by the National Gardens Baptist Church in 1986 and ordained in 1991. He has been serving as Senior Pastor of the Tulsa Vietnamese Baptist Church for last 28 years. He married his wife, Dzung, and has a daughter named Sally Ai-Thien.

Lê Khắc Linh