Ban Tổ Chức Đại Hội

Đăng Ngày: 04/07/2006

Trang web site này được xây dựng nên với mục đích cung cấp thông tin về Đại Hội Báp-Tít Việt Nam hàng năm cho các tín hữu xa gần. Mong ước của web site này sẽ trở thành một web site duy nhất mỗi kỳ Đại Hội.

Trải qua hơn 20 kỳ Đại Hội, Liên Hữu Báp-Tít Việt Nam - Hoa Kỳ chưa có một nơi nào cố định và là trung tâm điểm để tổ chức, cung cấp thông tin cho Đại Hội, do vậy web site này được thành lập với các mục đích sau:

  • Một web site duy nhất về Đại Hội Liên Hữu Báp-Tít www.daihoibaptit.org (Tiếng Việt) và www.daihoibaptist.org (Tiếng Anh)
  • Một web site chứa đựng lại tất cả các thông tin về các Đại Hội trong những năm trước
  • Một web site duy nhất tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi danh, cung cấp thông tin và tổ chức Đại Hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN HỘI TIN LÀNH BÁP-TÍT BẮC MỸ

 

Mục Sư Phương Khưu Trưởng Ban Tổ Chức
San Diego, California
Trần Michael Ghi Danh/Website
Dallas, Texas
Nguyễn Đình Tú Kỷ Thuật
Dallas, Texas
Mục Sư Trần Vương Thanh Duy Âm Nhạc Thờ Phượng
Garland, Texas
Đặng Hồng Vân Phụ Trách Truyền Hình
Houston, Texas
Đặng Khánh Phụ Trách Truyền Hình
Houston, Texas
Kim Tranh Điều Phối Viên Thờ Phượng
Atlanta, Georgia
Thái An Ghi Danh
Atlanta, Georgia
Vũ Hoàng Ghi Danh
Atlanta, Georgia
Lê Ken VBS/Meals
Dallas, Texas
Nguyễn Jackie Website
Dallas, Texas
Nguyễn Phước God's Servant Production
Sachse, Texas
God's Servant Production Team