Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

Nếu quí vị nào cần ở tại khách sạn trước hoạc sau Đại Hội, xin liên lạc với ban ghi danh đễ book phòng và trả tiền. Please contact the registration team if you need to stay at the hotel before or after Đai Hoi. God Bless
First, register your 4 people. Then after your registration completed, please contact Registration Team at registration@daihoibaptit.org to add your 5th person.
Thông tin du lịch sẽ được đăng vào website sau. Tuy nhiên quý có thể liên hệ trực tiếp với Mục Sư Nguyễn Ngọc Anh, đặc trách du lịch để được hướng dẩn https://daihoibaptit.org/page.php?pageid=313&campyear=2018&lang=viet
The hotel will allow to stay 1 night before and after for the same price. If stay more than that, the price will be different. Please contact directly with Registration Team for further information.

Post Your Question

Your Question