Rev. Dr. Phan Minh Hội (Henry)

Malaysia

MS Hội hiện là giáo sĩ Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Tế Báp-tít Nam Phương đang hầu việc Chúa giữa vòng công nhân lao động Việt Nam tại Mã Lai.  MS Hội tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ từ Đại Chủng Viện Golden Gate Baptist với luận-án “Sống Đạo Cơ Đốc Trong Gia Đình Thờ Cúng Tổ Tiên”.  MS và vợ, Hồng Thu, đã phục vụ Chúa 10 năm tại Hội Thánh Báp-tít Tacoma, WA (1988-1998) và 22 năm tại hải ngoại (Phi Luật Tân 1986-1988, Đức Quốc 1998-2001, Thái Lan 2002-2004 & Mã Lai 2004 cho đến nay).  Mục sư và bà có 1 con gái Minh Thùy & 1 con trai Minh Thiện.

Dr. Phan is an IMB missionary serving the Vietnamese migrant workers in Malaysia. He received D.Min. from Golden Gate Baptist Theological Seminary with the thesis project “Vietnamese Christians’ Responses to Ancestral Worship Practices”. He and his wife, Hong Thu, served 10 years at Vietnamese Baptist Church of Tacoma 1988-1998 and 22 years overseas (The Philippines 1986-1988, Germany 1998-2001, Thailand 2002-2004 & Malaysia 2004 to present). He and his wife, Thu, have a daughter Theresa & a son Tim.

Phan Minh Hội (Henry)