Workshops

Posted: 02/14/2024 | Viewed: 78858

Vietnamese Workshops

Thứ Sáu 2:00pm - 3:30pm (90 phút)

6 Hội Thảo cùng thời gian:

 1. Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT? (MS Đặng Quy Thế) - Phòng: Athens
 2. Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương (MS Hà Quan Ngọc) - Phòng: Atlanta
 3. Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn? (MS Lê Thành Toàn) - Phòng: Augusta
 4. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng? (MS Trần Tự Hồng Sơn) - Phòng: Brunswick
 5. Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ? (MS Thái Lê) - Phòng: Riverdale
 6. Hôn Nhân: Yêu Như Vầy... (MS Giáp Võ) - Phòng: Macon

Thứ Sáu 3:45pm - 5:15pm (90 phút)

6 Hội Thảo cùng thời gian:

 1. Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng (MS Lê Hoàng Duy Tín) - Phòng: Athens
 2. Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần (MS Phan Minh Hội) - Phòng: Atlanta
 3. Để Có Đời Sống Tăng Trưởng (MS Nguyễn Phi Hùng) - Phòng: Augusta
 4. Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa (MS Đặng Phúc Ánh) - Phòng: Brunswick
 5. Vai Trò Phụ Nữ Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh (MS Nguyễn Anh Tuấn) - Phòng: Riverdale
 6. Đối Diện Với Khủng Hoảng (MS Đoàn Hưng Linh) - Phòng: Macon
 7. Cơ Quan Hưu Bổng Guidestone (MS Hoon Im) - Phòng: Rome

English Ministry Workshops

Friday 2:00pm - 3:15pm

 1. Engaging All Walks of Life (Frank Dang) - Room: EM Southern Ballroom
 2. Study the Bible for Yourself (Pastor Frank Phuc Anh Dang) - Room: EM Southern Ballroom

Friday 3:45pm - 5:00pm

 1. Worship: Revamping VM songs to Contemporary Christian Music (Isaiah Hua) - Room: EM Southern Ballroom
 2. Developing a Discipleship Ministry for Spiritual Growth (Pastor Tony Nguyen) - Room: EM Southern Ballroom

Saturday 2:00pm - 3:15pm

 1. Essentials for Authentic Worship (Selena Mai) - Room: EM Southern Ballroom
 2. Acts 2 Cultivation & Small Groups (Andy Mai) - Room: EM Southern Ballroom