Rev. Peter Lê Hồng Phúc

Dallas, Texas

Mục sư Lê Hồng Phúc hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin tại Dallas,Texas. Đã từng quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Việt Nam West Houston, Texas, Hội Thánh Báp-tít New Orleans, Louisiana, Hội Thánh Báp-tít Fort Worth, Texas. Phục vụ với chức vụ Giáo sĩ ngắn hạn do Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Tế của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương biệt phái tại Luân-đôn, Anh Quốc.

Giáo sư Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam kể từ năm 2003. Giám đốc Cơ quan Truyền giáo VMB từ năm 2012-2021. Chủ tịch Liên Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ kể từ năm 2021. Tốt nghiệp Tiến sĩ Mục Vụ tại Chủng Viện New Orleans Baptist Theological Seminary, New Orleans, Louisiana năm 2003.

Lập gia đình với Hanna Ðặng Dịu Hồng năm 1995. Có hai con trai.


Rev. Dr. Peter Le Hong Phuc is the Senior Pastor of the Vietnamese Faith Baptist Church of Dallas, Texas. Previously, Pastor Le served at Vietnamese Baptist Church of West Houston, Texas, Vietnamese Baptist Church of New Orleans, Louisiana, Vietnamese Baptist Church of Fort Worth, Texas, and Missionary with the IMB of SBC in London, England. Pastor Le served as director of VMB from 2012-2021.

Pastor Le also serves as professor at the Vietnamese Baptist Theological School since 2003. Pastor Le currently is the President of the Vietnamese Baptist Union of North America. He graduated with a Doctor of Ministry from New Orleans Baptist Theological Seminary, New Orleans, Louisiana in 2003.

Pastor Le and his wife – Hanna Dang Diu Hong, have two sons.

 

Peter Lê Hồng Phúc