Rev. Hồ Thế Vũ

Seattle, Washington

Mục sư Hồ Thế Vũ sinh ra ở Việt Nam và lớn lên trong một gia đình Phật Giáo. Cha ông được cứu vào năm 1979.  Sự cứu rỗi của cha ông đã ảnh hưởng rất nhiều đến ông.  Lần đầu tiên ông đi nhà thờ lúc tám tuổi và dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu ở tuổi mười một. 

Năm 1985, ông nội ông bảo lãnh cả gia đình sang Mỹ.  Vào ngày 22 tháng 3 năm 1997, ông tốt nghiệp trường Evergreen State College với bằng Cử nhân Xã Hội Học và Tư vấn.  Năm 2010, ông lấy bằng Thạc sĩ Thần Học về Lãnh Đạo tại Đại Học Seattle Bible College. 

Ngày nay, ông phục vụ với tư cách là Mục Sư Trưởng tại Hội Thánh Thiên-An Trueliving cùng với vợ là cô Ngọc An (Anne) và ba đứa con của họ; Vincent, Victor và Viviana. Niềm đam mê của ông là giúp mọi người nhận biết và tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của họ, và chứng kiến thấy những cuộc đời được thay đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.


Pastor Vu Ho was born in Vietnam and raised in a Buddhist family. His father was saved in 1979. His father’s salvation greatly influenced him. He first attended church at the age of eight and gave his life to Christ at the age of eleven.

In 1985, his grandfather sponsored his entire family to America. On March 22nd, 1997, he graduated from the Evergreen State College with a B.A. in Sociology and Counseling.  In 2010, he obtained his Master of Divinity in Servant-Leadership from Seattle Bible College.  

Today he serves as the Lead pastor at Thien-An Trueliving Church with his wife Anne and their three children; Vincent, Victor and Viviana. His passion is helping people come to know Jesus Christ as their personal Lord and Savior and witness lives changed by the power of the Holy Spirit.

Hồ Thế Vũ