Rev. Đặng Quy Thế

Fort Worth, Texas

Mục Sư Đặng Quy Thế đang quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Fort Worth, Texas. Ông cũng đang phục vụ Chúa với vai trò trưởng Mục Vụ Cầu Nguyện Phấn Hưng Hội Thánh trong Liên Hội Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ. Mục Sư Đặng Quy Thế tốt nghiệp Cao Học Thần Học (M.Div.) năm 2010 tại Union University of California.

 

Đam mê của ông là theo đuổi đời sống cầu nguyện, tìm kiếm sự kinh nghiệm Chúa, thích đọc sách và dành thì giờ vui chơi với các cháu nhỏ trong gia đình. Ông lập gia đình được 46 năm với bà Phạm Ngọc Hương, có 3 con, và 8 cháu.


Rev. Dang Quy The is pastoring Fort Worth Baptist Church, Texas. He is also serving God as the director of the Prayer Ministry in the Vietnamese Baptist Union. Rev. The graduated with a Master's degree in Theology (M.Div.) in 2010 at Union University of California.

 

His passion is pursuing a life of prayer, seeking to experience God, enjoying reading and spending time with his grandkids. He has been married for 46 years with his wife Pham Ngoc Huong, has 3 children, and 8 grandchildren.

Đặng Quy Thế