Rev. Đỗ Đăng Phú

Lake City, Georgia

Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo sùng đạo Phật, ngay từ nhỏ đã được cha mẹ giao cho việc thắp nhang, lạy Phật. Tôi cứ giữ những công việc này cho đến tháng 9 năm 1975, lòng buồn nản thấy cuộc sống vô nghĩa trước những thay đổi chính trị, công ăn việc làm của cha mẹ cũng gặp khó khăn, và nhiều vấn đề khác nữa. Cảm tạ Chúa thật nhiều, trong lúc chán nản Chúa cho tôi đọc được Kinh Thánh do những người chứng đạo tặng trước đó. Lời Chúa đã giúp cho tôi hiểu ra ý nghĩa cuộc sống, được Chúa bắt phục, tôi đã trở lại tin nhận Chúa. Từ khi tiếp nhận Chúa, có một sự sống mới thật mạnh mẽ trong tôi, một niềm vui tràn ngập tâm hồn tôi mà trước đây chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Chúa thôi thúc tôi làm chứng cho những người thân yêu trong gia đình. Cả nhà cha mẹ và bảy anh chị em đều đã tiếp nhận Chúa sau những phép lạ Chúa làm cho cha và mẹ tôi.

 

Bắt đầu từ đó, tôi luôn ao ước muốn được học lời Chúa, để trang bị kiến thức về Kinh Thánh hầu có thể phục vụ Chúa mỗi ngày được tốt hơn, đem Tin Lành đến với nhiều người, vì đây là tiếng Chúa kêu gọi tôi. Cảm ơn Chúa cho tôi theo học Kinh Thánh tại trường Union University of California, và sau khi tốt nghiệp tôi tiếp tục theo học tại trường Southern Baptist Theological Seminary (SBTS).

 

Từ năm 2011 đến nay, tôi đang hầu việc Chúa với Hội Thánh Báp-Tít Em-ma-nu-ên (Lake City Georgia). Tôi cũng được dự phần với Liên Hội trong vai trò Tổng thư ký (2019-2022), và Phó hội trưởng (2022-hôm nay). 

 

Tôi lập gia đình với cô Huỳnh Thị Ân Điển, và có được 3 người con trai, 1 người con gái, 3 người con dâu, 1 người con rể, cùng 9 cháu nội, ngoại.


I was born and raised in a Confucian family devoted to Buddhism. From a young age, my parents entrusted me with burning incense and bowing to Buddha. I kept these jobs until September 1975, feeling depressed about the meaninglessness of life due to political changes, the difficulty of my parents' jobs, and many other problems. Thank God so much, when I was depressed, God allowed me to read the Bible given to me by previous witnesses. God's Word helped me understand the meaning of my life. Being persuaded by God, I returned to believe in him. Since accepting God, there has been a strong new life within me, a joy that has filled my soul that I have never felt before. God urged me to witness to my loved ones in my family. Both of my parents and seven siblings accepted God after the miracles God performed for my father and mother.

 

From then on, I always desired to study God's word, to equip myself with knowledge of the Bible so that I could serve God better every day, bringing the Gospel to many people, because this is God's calling for me. Thank God for allowing me to study the Bible at Union University of California, and after graduating I continued to study at Southern Baptist Theological Seminary (SBTS).

 

I have served the Lord as Pastor of Emmanuel Baptist Church in Lake City Georgia (2011-today). I also served as Secretary General (2019-2022), and Vice President (2022-today) of our Vietnamese Baptist Union.

 

I am married to Ms. Huynh Thi An Dien, and have 3 sons, 1 daughter, 3 daughters-in-law, 1 son-in-law, and 9 grandchildren.

Đỗ Đăng Phú