Conference Schedule

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 4346215
VIETNAMESE NATIONAL BAPTIST FELLOWSHIP CONFERENCE SCHEDULE 28 IN VIRGINIA
Theme: SEND ME (Isaiah 6:8)
Time Wednesday 7/4/12 Thursday 7/5/12 Friday 7/6/12 Saturday 7/7/12
7:15 - 8:00 am (45')

 

 

WELCOME TO CONFERENCE

CHECK-IN

AT 3:00 PM

NO LUNCH

Devotional
MS: Rev. Nguyễn Công Văn

Devotional
MC: Rev. Đoàn Hưng Linh
Devotional
MC: Rev. Nguyễn Chí Thiện
8:00 - 8:45 am (45') BREAKFAST
9:00 - 10:30 am (1:30')

Worship II
Rev. Phan Phước Lành
MC: Rev. Lê Hoàng Duy Tín

Worship IV
Rev. Trần Đào
MC: Rev. Nguyễn Văn Trọng

9:00-9:45 am
Sinh Hoạt của Các Liên Đoàn

10:30 - 10:45 am (15') BREAK TIME
10:45 - 12:00 pm (1:15')

Reporting 

Viện Thần Học
Cơ Quan Truyền Giáo
Cơ Quan Xuất Bản

Sinh hoạt các Liên Đoàn
- Liên Đoàn Nam Giới
- Liên Đoàn Phụ Nữ
- Liên Đoàn Thanh Niên

10:00 am - 12:00 am
Worship V

Conference Closing

Rev. Nguyễn Tấn Dương
MC: Rev. Phan Phước Lành

12:00 - 1:00 pm (1 Hr) LUNCH
2:00 - 3:15 pm: Workshops

3:15 - 3:30 pm: Break


3:30 - 4:45 pm: Workshops

WORKSHOPS

(2:00 – 3:30 pm & 3:30 – 5:00 pm)

Church Growth

Divorce and Separation

Spiritual Gifts

Dạy Kinh Thánh Năng Động

Môn Đệ Hoá

Các Tín lý lớn trong Kinh Thánh

Nhân sự hầu việc Chúa

Giải quyết xung đột trong HT

Nghị sự Liên Hữu

Từ 2 giờ chiều đến 5:00 p.m.    

ÔB. Mục Sư và Sứ Giả:

Bầu Cử Chủ Tịch & Tổng Thư Ký

Hội Thảo Biểu Quyết

Những Dự Án, Công Tác 

 

Checkout 2:30 PM

GOODBYE AND SEE YOU AGAIN IN SAN JOSE, CALIFORNIA 2013

5:30 6:30 pm (1hr) DINNER
7:30 - 9:15 pm (1:45')

WORSHIP I
Conference Opening
Rev. Lewis Myers
MC: Mục Sư Ức Chiến Thắng

 

 

WORSHIP III
Rev. Phan Minh Hải
MC: MS Kiều Tuấn Huệ

Praise & Worship
7:30 PM - 9:30PM

MC: Cô Thu Vân

 

9:30 - 11:00 pm (1:30')

Fellowship time

Testimonial and Thanks Giving
MC: Rev. Lê Thành Chung

Fellowship time
11:00 PM Rest and Sleep Time

Download Schedule in PDF