Workshops

Posted: 06/06/2022 | Viewed: 2889283
 1. Hầu Việc Chúa “Cơ Đốc Nhân: Nông Dân Nước Trời”, Ms Phan Thanh Bình 
 2. “Hội Thánh Báp-Tít”, Ms Lê Hồng Phúc
 3. Cơ Quan Hưu Bổng Guidestone "Financial Considerations For Pastors And Churches”, Hoon Im
 4. “Phân Biệt Giữa Hội Thánh Và Trường Chúa Nhật”, Ms Hà Quan Ngọc
 5. “Cơ đốc Giáo Dục Trong Hội Thánh”, Ms Phan Phước Lành
 6. “2030: Hội Thánh Tương Lai”, MS Nguyễn Cao Sơn
 7. Nội Dung Chương Trình Hội Thảo Của Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Tế (Imb), Ms Phan Minh Hội 
 8. “Nghệ Thuật Ca Từ Trong Âm Nhạc Thờ Phượng Cơ Đốc”, A. Chung Tử Long
 9. “Phương Cách Tăng Trưởng Hội Thánh Qua Âm Nhạc Thờ Phượng”, MS Bui Quỳnh Giao
 10. “Trình Bày Phúc Âm Trong Một Xã Hội Hỗn Loạn Về Tính Dục”, Mr. Huy Lam 
 11. “Những Bài Học Đắt Giá của Việc Chuyển Tiếp”, MS Đoàn Hưng Linh
 12. “Vợ Mục sư”, Bà MS Trần Đào
 13. Cơ quan truyền giáo NAMB “Coaching and Church Planting”
 14. Cơ quan Lifeway “Using Lifeway Materials for Vietnamese Churches”

English