Mục sư Nguyễn linh Ân

Oklahoma City, Oklahoma Tin nhận Chúa ở độ tuổi thiếu niên tại Việt Nam. Chúa cho được đi học để phục vụ Chúa qua các đại học và chủng viện: Nhạc Viện Thành Phố (Sài Gòn); Portland State University, Western Seminary & Bethel Seminary qua các ngành Music Composition, Computer Information System, MA in Transformational Leadership & MDiv in General. Chúa cho được hầu việc Chúa với Hội Thánh Liên Hữu Portland, Oregon từ năm 1993 – 1995 & Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Oklahoma City từ năm 1995 – hiện tại.
Mục sư Nguyễn linh Ân