Mục sư Nguyễn văn Huệ

Dallas, Texas

Sinh năm 1949 tại Việt Nam trong một gia đình tin kính Chúa. Theo học Kinh Thánh tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang năm 1968, tốt nghiệp Cử Nhân Thần Học tại đây năm 1974.

Từ tháng 4 năm 1975 đến năm 1991, hầu việc Chúa với chức vụ Mục sư Quản nhiệm tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Đà Lạt. Bị chính quyền bắt giam từ năm 1978 đến năm 1984, sau đó bị cấm giảng đạo tại Việt Nam.

Từ năm 1991 đến năm 1994, dời về sinh sống tại Sài-gòn và sinh hoạt với các Hội Thánh tại gia trong vùng này. Trong thời gian này, Mục sư Huệ đã phục vụ qua việc huấn luyện các vị lãnh đạo Hội thánh với sự giúp đỡ của các cơ quan Campus Crusade for Christ, Open Door và Asian Outreach.

Mục sư Huệ cũng đã dịch nhiều tài liệu Cơ Đốc từ tiếng Anh qua tiếng Việt đã dùng trong các Hội thánh tại đây. Năm 1994, Mục sư Huệ sang Hoa Kỳ và đang quản nhiệm Hội thánh Báp-tít Đức Tin, Dallas, Texas.

Mục sư Huệ tốt nghiệp bằng Cao Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Master of Biblical Studies) từ trường Đại Chủng Viện Dallas Theological Seminary vào tháng 5 năm 1999.

Có ba con, hai trai một gái. Cả ba đều đang theo học tại các trường Đại Học trong vùng Dallas, Texas.

Mục sư Nguyễn văn Huệ