Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

Please write email to registration30@daihoibaptit.org to let us know your registration code and how many day you want to stay before and after the conference. We will reserve the room for you.
You do not need to make any confirmation until we send out a confirmation email in June 15th. Thank you
Vâng, chi phí đã đóng rồi có thể được trả lại trước ngày 20 tháng 6. Vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh qua email registration30@daihoibaptit.org để yêu cầu bỏ phần ăn ra.
Chúng tôi rất tiếc không có thư mời riêng cho cá nhân. Xin Ông /Bà vui lòng dùng thư mời từ trang Web củaBan Tổ Chức Đại Hội. Cảm Ơn.
Cô Quý Vân, Hiện nay Liên Hữu không có chính sách viết thư mời riêng cho từng cá nhân để tham dự Đại Hội. Người đi dự Đại Hội từ Việt Nam hoặc các nước khác khi đến Mỹ có thể sử dụng thu mời có sẳn trang trang web của Đại Hội. Liên Hữu không có thủ tục trợ giúp trong việc phỏng vẩn đi Mỹ ngắn hạn. Nay kính, BGD
Yes, you can certainly do that. This is how you can register with hotel and without meals. Please go to register page, then select this option "Full Package 2 - 4 people", then go ahead fill out all the information. When it comes to the payment, select "Credit Card", then submit your registration. Don't make any payment. Then send us an email to registration30@daihoibaptit.org with your registration code and request "remove meals". Then we will remove the meals out of your registration and adjust your total balance. Then you can make the payment.
Xin chào quý vị, Ban Tổ Chức cho phép người tham dự Đại Hội có thể ở sớm trước 1 ngày và sau Đại Hội 1 ngày. Giá khách sạn cho mỗi đêm là $110. Nếu quý vị muốn đăng ký phòng khách sạn ở trước hoặc sau Đại Hội, vui lòng ghi danh tham dự Đại Hội xong, sau đó email cho Ban Ghi Danh là registration30@daihoibaptit.org với mã số ghi danh và cho chúgn tôi biết quý vị muốn ở thêm ngày ở khách sạn. Thì chúng tôi sẽ sắp xếp và sẽ báo cho quý vị biết cách trả tiền. Còn về thức ăn thì quý vị tự túc trong những ngày ở trước và sau Đại Hội. Xin cảm ơn
Chào Ông/ Bà Nếu Ông/Bà không nghỉ tại khách sạn mà tham dự suốt 2 nights of Friday và Saturday; xin ông/ bà vui lòng đóng tiền lệ phí ghi danh ($35) cho việc tham dự đại hội. Xin ông/ bà vui lòng xem kỹ trang ghi danh, nơi đó chúng tôi có ghi đầy đủ các chi tiết. Rất cảm ơn! Diễm Thu

Post Your Question

Your Question