Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

There is no need to pre-register for workshops. Workshops are very much opened to everyone. So when you are at Đại Hội, you can choose any workshop to go as you wish.
Vao trang web yeu cau dua don, danh vao so ma ghi danh va dia chi email. Neu da co yeu cau, du kien se hien len. Neu chua yeu cau, thi xin dien vao nhung thong tin can thiet.
Ngoài sáng Chúa-Nhật Thờ-Phượng Chúa. Tham dư bất cứ chương trình nào khác đều phải ghi danh. Số tiền ghi danh của quý vị giúp cho Ban Tổ Chức có ngân quỷ điều hành. Sẽ không có bán vé ăn tại Đại Hội, hay bán từng phần.
Ban Tổ Chức chi có thơ mời chung đã đăng trên mạng. BTC không có thơ mời cá nhân. Có những người đã dùng thơ mời chung cùng với biên nhận ghi danh tham dư Đại Hội để được Visa.
Xin lien lac voi Muc su Chu tich Lien Huu la Muc su Nguyen Tan Duong de biet them chi tiet. Mục-sư Nguyễn Tấn Dương Phone: 972-494-5963 e-mail:msjohnnguyen@juno.com
Kinh thua Mus su Thai Van Quoc, Muc su phai ghi danh hay muc su co the lien lac voi Muc su Chuyen nho ghi danh cho muc su. Nhung phai co ghi danh va dong le phi truoc khi chung toi co the hoan tat ho so tham du Dai Hoi.
Bạn phải e-mail cho Ban Ghi Danh biết và đóng thêm tiền phòng đêm July 01 là $87.00

Post Your Question

Your Question