Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

Free internet is provided in the business center (PC desktop) and yes, free wireless in the lobby, if my memory serves me.
THỨ BẢY 7:00 am. Đi Crystal Cathedral, Vé Màu ĐỎ 8:00 am. Đi Crystal Cathedral, Vé Màu XANH 9:00 am. Nhìn Lại Quá Khứ 2:00 pm. Phúc Trình Mục Vụ Hội Thánh 7:30 pm. Thờ Phượng Chúa
Để liên lạc với Ban Tổ Chức, cần biết rõ quý vị có nhu cầu gì: 1. Về ghi danh, liên lạc MS Tín, duytinle@yahoo.com 2. Về đưa đón, liên lạc Thầy Dũng, davidi5410@yahoo.com 3. Về thiếu nhi, liên lạc Cô Kim, kim5nguyen@sbcglobal.net 4. Về âm thanh, liên lạc MS Duy, duyp@saddleback.com
Yes. Just register full package, then email me your request, and your registration code, I will make the adjustment accordingly. Then, you can pay after receiving a confirmation email from us.
Xin liên lạc với Ban Ghi Danh qua email, cho biết rõ tên, mã số ghi danh, chúng tôi sẽ giúp quý vị. Về tiền phòng, giá đặc biệt của Đại Hội là $133 / phòng / đêm. Nếu ở thêm 2 ngày, số tiền là $266.
Phòng tại Crowne Plaza có 2 loại: 2 Double beds (4 người) và 1 queen size with sofa bed (3 người).

Post Your Question

Your Question