Mục Sư Tiến Sĩ Phan Minh Hội

Malaysia

Mục Sư Tiến Sĩ Phan Minh Hội sanh năm 1960.  Thân phụ là MS Phan Minh Ân.  MS Hội có vợ, Hồng Thu và hai con (Minh Thùy 18t & Minh Thiện 14t). 

MS Hội tốt nghiệp Cử-nhân Kinh-tế tại George Mason University, Cao-học Thần-học & Tiến-sĩ Mục-vụ tại Golden Gate Baptist Theological Seminary với luận-án “Vietnamese Christians’ Responses to Ancestral Worship Practices”.

Tạ ơn Chúa cho MS & gia đình có cơ hội hầu việc Chúa 10 năm tại Hội Thánh Báp-Tít Tacoma (1988-1998).  Ngoài ra, MS được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa tại hải ngoại (Philippines 1986-1988, Germany 1998-2001, Thailand 2002-2004, Malaysia 2004 cho đến nay). 

Mục Sư Tiến Sĩ Phan Minh Hội