Diễn Giả Đại Hội 2017

Mục Sư Tiến Sĩ

Sam James

USA
Mục Sư Tiến Sĩ

Christian Phuoc-lanh Phan

Renton, Washington
Mục Sư Tiến Sĩ

Lâm Văn Minh

Virginia
Mục Sư Tiến Sĩ

Trần Đào

Arlington, TX