Diễn Giả Đại Hội 2020

Mục Sư

Bryant Wright

Marietta, Georgia
Mục Sư

Dương Hữu Dũng

Jonesboro, Georgia
Mục Sư

Phan Hòa Hiệp

Raleigh, North Carolina
Mục Sư

Ức Chiến Thắng

Pensacola, Florida