Diễn Giả Đại Hội 2021

Mục Sư

Phan Hòa Hiệp

Raleigh, North Carolina
Mục Sư

Ức Chiến Thắng

Pensacola, Florida