Ban Yểm Trợ

Đăng Ngày: 19/12/2022 | Được Xem: 2407895
Thầy Phan Chí Trung Trưởng Ban Yểm Trợ

Email: trungphan.tphan@gmail.com

Telephone: 571-527-7148

Nguyễn Tuấn Phó Ban Yểm Trợ

Email: nguyenat73@yahoo.com

Telephone: 240-485-7699

Phan Bửu Tuyền Thư Ký / Thờ Phượng

Email: buutuyenphan@gmail.com

Telephone: 571-527-9744

Pagan Nhơn Thủ Quỹ I

Email: nhonpagan@gmail.com

Telephone: 240-413-8414

Nguyễn Châu Mộng-Hương Thủ Quỹ II

Email: mong.huongchau@yahoo.com

Telephone: 703-967-2497

BS Đặng Xuân Hương Y Tế

Email: sanghuong@aol.com

Telephone: 703-505-4906

Nguyễn Anh Thư Ẩm Thực

Email: ashleynguyen7124@yahoo.com

Telephone: 443-514-4174

Chung Thái Đưa Đón

Email: tqchung@gmail.com

Telephone: 571-439-9041

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
(Chúng tôi sẽ không trả lời qua SMS Text)
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Trần Michael
Vũ Hoàng
Thái An