Diễn Giả Đại Hội 2023

Mục Sư

Victor Chayasirisohbon

Orange County, California
Mục Sư

Trần Đức Thịnh

San Jose, California
Mục Sư

David Mai Tấn

Houston, Texas