Mục Sư David Mai Tấn

Houston, Texas

Mục sư David Tấn Mai bắt đầu đi nhà thờ khi ông độ khoảng sáu tuổi và luôn năng động hầu việc Chúa qua hướng dẫn lớp Kinh Thánh, chăm sóc, chứng đạo và những mục vụ khác trong nhà Chúa từ khi ông chỉ vào lứa tuổi thiếu niên.

Ông được kêu gọi vào trường Thần học tại Southwestern Baptist Theological Seminary – Fort Worth, Texas trong khi đang làm kỹ sư hóa chất khoảng 5 năm. Sau khi học được hai khóa học thì ông đã quyết định học trọn thời gian và hầu việc Chúa trọn thời gian với vai trò là Mục sư cho thiếu niên. Vào năm 2005 khi ông đã học xong chương trình thần học với văn bằng Thạc sĩ thần học và Kinh Thánh ngôn ngữ học (Hy-lạp và Do-thái) tại SWBTS.

Vào năm 2006, Chúa kêu gọi ông mở Hội Thánh mới với hai gia đình trong vùng Houston. Bởi ân điển Chúa ban cho, Hội Thánh đã phát triển hơn 400 tín đồ đến ngày nay. Mục sư Mai trở lại trường vào năm 2011 để học Tiến sĩ Cơ đốc giáo dục tại trường SWBTS và ông đã học xong trong năm 2016.

Vào năm 2020, Mục sư Mai cũng với đồng nghiệp thiết lập trường Đại Học Logos và hiện là viện trưởng và giáo sư. Ông cũng đang hầu việc Chúa trọn thời gian với vai trò mục sư quản nhiệm tại HTTL Kirkwood - Houston.


At the young age of six, Pastor David Tan Mai began his walk with Christ, actively serving the Lord in leading Bible, follow-up, and evangelism during his teenage years and beyond.

After 5 years of working as a Chemical Process Engineer, God called him to study at Southwestern Baptist Theological Seminary, and after just two semesters, he decided to quit his career in order to commit to ministry as a full-time youth pastor and a full-time student at SWBTS. In 2005, Pastor Mai gained a Masters of Divinity and Biblical Languages in Greek and Hebrew at SWBTS.  

In 2006, along with the support of two other families, he used this knowledge and calling of God to plant Kirkwood Church in Houston, Texas and now growing to more than 400 members. In 2011, Pastor Mai was given the opportunity to continue his education and earned a Doctorate in Christian Education in 2016.

In 2020, Pastor Mai with other partners has established Logos College and now serving as the president and professor. He is also serving as a full-time Senior Pastor at Kirkwood Church in Houston.
 

 

David Mai Tấn