Diễn Giả Đại Hội 2024

Mục Sư

Christian Phan Phước Lành

Gulf Breeze, Florida
Mục Sư

Henry Phan Minh Hội

Gilbert, Arizona
Mục Sư

Hồ Thế Vũ

Seattle, Washington
Mục Sư

Đặng Quy Thế

Fort Worth, Texas
Mục sư

Bryant Wright

Marietta, Georgia
Mục Sư

Đỗ Đăng Phú

Lake City, Georgia