Thống Kê Đại Hội

1369

Tổng Số

17

Tuổi 0 - 3

334

Tuổi 4 - 18

983

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 1184 Số người có phần ăn
 • 185 Số người không có phần ăn
 • 997 Số người ở khách sạn
 • 372 Số người không ở khách sạn
 • 969 Số người ghi danh trọn gói
 • 400 Số người ghi danh không trọn gói
 • 332 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 13 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 214 Tổng số nhi đồng
 • 26 3 - 6 tuổi
 • 63 7 - 9 tuổi
 • 98 10 - 12 tuổi
 • 187 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 315 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 160 Thiếu Niên
 • 155 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương