Thống Kê Đại Hội

1026

Tổng Số

14

Tuổi 0 - 3

241

Tuổi 4 - 18

754

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 899 Số người có phần ăn
 • 127 Số người không có phần ăn
 • 813 Số người ở khách sạn
 • 213 Số người không ở khách sạn
 • 790 Số người ghi danh trọn gói
 • 236 Số người ghi danh không trọn gói
 • 277 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 26 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 152 Tổng số nhi đồng
 • 26 3 - 6 tuổi
 • 56 7 - 9 tuổi
 • 56 10 - 12 tuổi
 • 138 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 198 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 98 Thiếu Niên
 • 100 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương