Thông Tin Đậu Xe Tại Khách Sạn

Đăng Ngày: 14/03/2022 | Được Xem: 3644922

Thông Tin Đậu Xe

Đối với khách ở lại tại khách sạn thì phí đậu xe sẽ là $14 + thuế cho mỗi chiếc xe cho mỗi đêm. Quý vị có thể đi ra vào nhiều lần. Khi quý vị check-in với front-desk thì quý vị cần báo cho khách sạn biết quý vị có bao nhiêu chiếc xe và khách sạn sẽ lấy thẻ credit card hay debit card của quý vị để thanh toán tiền đậu xe.

Đối với quý vị là những người chỉ đến tham dự Đại Hội và không ngủ lại tại khách sạn qua đêm thì phí đậu xe là $14 + thuế cho mỗi chiếc xe cho mỗi lần vô đậu xe.

Nếu bải đậu xe của khách sạn đầy, thì quý vị có thể đậu tại khách sạn Renaissance kế bên.