Diễn Giả Đại Hội 2022

Mục sư Tiến sĩ

Peter Lê Hồng Phúc

Dallas, TX
Mục sư Bác sĩ

Nguyễn Thanh Đức

Ontario, Canada
Mục sư Tiến sĩ

Đoàn Hưng Linh

Anaheim, California
Mục sư Tiến sĩ

Lê Thành Toàn (Thomas)

Plano, TX
Mục Sư

David Park

Garden Grove, CA
Mục Sư

Tim Lee

Torrance, CA