Diễn Giả Đại Hội 2018

Mục Sư

Lloyd Byeong Choi

Carrollton, Texas
Mục Sư Tiến Sĩ

Christian Phan Phước Lành

Renton, WA
Mục Sư Tiến Sĩ

Trần Lưu Chuyên

Richardson, TX
Mục Sư Tiến Sĩ

Đoàn Hưng Linh

Anaheim, California