Thống Kê Đại Hội

913

Tổng Số

13

Tuổi 0 - 3

182

Tuổi 4 - 18

699

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 725 Số người có phần ăn
 • 188 Số người không có phần ăn
 • 681 Số người ở khách sạn
 • 232 Số người không ở khách sạn
 • 660 Số người ghi danh trọn gói
 • 253 Số người ghi danh không trọn gói
 • 242 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 14 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 95 Tổng số nhi đồng
 • 31 3 - 6 tuổi
 • 25 7 - 9 tuổi
 • 38 10 - 12 tuổi
 • 94 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 162 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 89 Thiếu Niên
 • 73 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương