Ghi Danh Không Hotel

Ghi danh tham dự Đại Hội lần thứ 35 tại Atlanta, GA năm 2019 đã kết thúc. Xin vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh 

Telephone: (818) 600-2615

Email: registration@daihoibaptit.org