Diễn Giả Đại Hội 2019

Mục Sư Tiến Sĩ

Johnny Hunt

Woodstock, Georgia
Mục Sư Tiến Sĩ

Lê Thành Toàn (Thomas)

Plano, Texas
Mục Sư Tiến Sĩ

Phan Minh Hội (Henry)

Malaysia
Mục Sư

Ức Chiến Thắng

Pensacola, Florida
Mục Sư

Lê Khắc Linh

Tulsa, Oklahoma