Thống Kê Đại Hội

1370

Tổng Số

14

Tuổi 0 - 3

397

Tuổi 4 - 18

929

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 1107 Số người có phần ăn
 • 263 Số người không có phần ăn
 • 931 Số người ở khách sạn
 • 439 Số người không ở khách sạn
 • 898 Số người ghi danh trọn gói
 • 472 Số người ghi danh không trọn gói
 • 291 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 21 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 204 Tổng số nhi đồng
 • 35 3 - 6 tuổi
 • 59 7 - 9 tuổi
 • 90 10 - 12 tuổi
 • 184 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 342 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 184 Thiếu Niên
 • 158 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương